NULS团队

我们全球业务团队和技术专家团队致力于区块链、去中心化和社区建设。NULS在中国重庆和加州圣何塞设有双重总部,并在欧洲各地拥有一支专注、不断壮大的开发团队。我们的团队正在把NULS模块被大规模采用来造链的梦想变成现实

核心团队

Reaper Ran
社区运营负责人,联合创始人
David Wasson
美国负责人
Penny Childers
美国社区经理
Minsuk Kwak
韩国社区经理
Niels
技术负责人
ViVi Zhou
ViVi Zhou
架构师
Lijun Zhou
架构师
Pierre Luo
架构师
Charlie Li
JAVA工程师
Angang Tang
JAVA工程师
Wave Tan
前端开发负责人
Pen
产品经理
Albert Yi
测试工程师
Anna Yang
首席设计师
Lily Wang
商务拓展,联合创始人
Andy Tang
市场部经理
Double Xiang
技术写手
Sue Su
财务经理
Chirley Sheng
人力资源负责人
Cody Lan
技术负责人

CCC团队

Lin Yang
架构师-中国
Niels Wang
架构师-中国
Berzeck
Berzeck
全堆栈工程师-玻利维亚
Moshe
Moshe
全栈工程师-法国
Angel
Angel
全栈工程师-西班牙
Claudio
Claudio
UI/UX设计师-比利时
Naveen
Naveen
Java工程师-新加坡
Edward
Edward
架构师-中国
Nalex
动画设计师 - 澳大利亚
Pen
产品经理
Long
Java工程师 - 中国
Peak
Java工程师 - 中国
Tudor
全栈工程师 - 澳大利亚
Kathy
架构师 - 美国
Cody Lan
架构师-中国
Wave Tan
前端工程师 - 中国
Lijun Zhou
架构师-中国
Charlie Li
Java工程师 - 中国
Pierre Luo
架构师-中国
ViVi Zhou
架构师-中国
Albert Yi
测试工程师
Angang Tang
Java工程师 - 中国

顾问

Ken Huang
Ken Huang
前华为区块链专家
Andy Chae
Andy Chae
ezCaretech全球事业部执行董事
Douglas Foo
Douglas Foo
坂井控股有限公司董事长兼创始人
Changyong Liu
Changyong Liu
经济学博士,北京大学
James Bilitski
James Bilitski
匹兹堡大学计算机科学副教授
Sky Qui
Sky Qui
金融顾问